Get Adobe Flash player

ชื่อสมาคม

สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์” ตัวย่อ ส.น.ก.อ.ส.ร.
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “Anubarnsurin School Alumni Association” ตัวย่อ A.S.A.A.