Get Adobe Flash player

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  ดังต่อไปนี้

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุวัฒน์ โล้กูลประกิจ นายกสมาคม
2 นายถวิล พัฒนศุภวานิช อุปนายกฯ ๑
3 นายปพนพัชร์ จึงพัฒนาพงษ์ อุปนายกฯ ๒
4 นางรัชดา เอกศิริ ปฏิคม
5 นายสมาน จึงศรีพันธ์ นายทะเบียน
6 นายทวีศักดิ์ รัฐสมุทร ประชาสัมพันธ์
7 นายธนิน กิตติวรนันท์ เหรัญญิก
8 นายฟิสิกส์ รัตนกรกาญจน์ กรรมการ
9 นายดุสิต สมบัติไหมไทย กรรมการ
10 นางสำเนียง สองพาลี กรรมการ
11 นางวลีวรรณ ชัยตั้งจิต เลขานุการฯ